Grönområdet

Grönområden tar vi gemensamt ansvar för - har du några förslag eller synpunkter kontakta styrelsen!


Är det akut kan du mejla på


112@sjoskogen.com


det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.105

Grönområdet

Grönområdet, vägar, diken och fiskerätt


Föreningen förfogar över ett mycket stort grönområde som vi tillsammans tar hand om.

När du tar en promenad se gärna över hur terrängen ser ut och om träd behöver fällas eller sly behöver röjas. Likadant bör du ha uppsikt över om det finns växter som behöver tas om hand t.ex. har föreningen ett litet bestånd av den giftiga växten björnloka som föreningen regelbundet kontrollerar tar hand om.


Tack vare aktiva medlemmar klipps gräset vid festplatsen och vid föreningens gångstigar regelbundet under sommarhalvåret


Trädfällning på grönområdet och allmänning ska inte göras utan kontakt med styrelsen för att undvika de risker som trädfällning och brist på biologisk mångfald innebär för såväl enskilda medlemmar som för föreningen.


Vägar och diken


De grusade  vägarna inom Sjöskogen sköts av en vägsamfällighet dit du betalar en avgift varje år (Tuvängens vägförening). 

De vägar och diken som finns i Sjöskogen och framförallt runt din fastighet måste hållas rena från buskar, träd och sly för att de ska fylla sin funktion. Ha för vana att se över de diken du har i anslutning till din fastighet med regelbundenhet så slipper vi  senare problem med översvämningar och träd som faller över vägen. Behöver du hjälp eller undrar du hur du ska göra kontakta din vägs gruppansvariga så kan ni gemensamt hitta en lösning.
Hem =>  Våra anläggningar => Grönområdet