Dricksvatten

Vi som har hand om dricksvattnet i Sjöskogen är:


108 Tomas Sundquist

019 Ove Genter

314 Eva Schweitz


Du når oss på e-post:


vattengruppen@sjoskogen.com


Är det akut kan du mejla på


112@sjoskogen.com


det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.105

Dricksvatten

Pumpar, pumphus, vattenledningsnät och avlopp


Föreningen har gemensamt enskilt vatten som består av tre bergborrade brunnar med pumpar; pumphus A, pumphus C och pumphus D.


Dricksvattenkontroll görs vart tredje år enligt livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning för att säkerställa god vattenkvalitet (se länkar till höger). Förutom regelbundna kontroller av dricksvatten sker även regelbunden kontroll och regelbundet underhåll av elförsörjning och pumpar.

Vattentillgången är god vid normal förbrukning men anläggningarna är inte dimensionerade för att klara av att fylla upp pooler eller användning av vattenspridare för att vattna gräsmattor och rabatter.  Vid mycket svåra torrperioder eller annars då vattnet tryter kan styrelsen påkalla begränsning av vattenförbrukningen i området. Om vattennivån sjunker finns risk för saltvattenintrång och då går inte vattnet att dricka.Vattenledningarna går från respektive pumphus till en ventil/avstängningskran på respektive fastighet där själva ventilen/avstängningskranen ska vara märkt med en skylt ”VATTEN” och tomtnummer. Om det blir ett läckage eller finns behov av felsökning är det bra om vattnet kan stängas av snabbt. Forsande vatten på grund av läckage innebär inte bara olägenhet och ökade kostnader för fastighetsägaren utan även ökade elkostnader för föreningen eftersom pumparna drivs av el. Ledningar från ventil/avstängningskran är respektive fastighetsägares ansvar.


Avlopp?


Föreningen har ingen gemensam avloppslösning och medlemmarna har löst detta på olika sätt; det finns således lösningar med reningsverk, BDT-avlopp och WC-tank, eller BDT-avlopp med torrtoalett/kompostering m.fl. Respektive fastighetsägare ansvarar för avlopp och tillstånd mm. Samfällighetsföreningen ska oftast yttra sig vid ansökan om nytt avlopp eller ändring av befintligt avlopp, så tänk på att vara ute i god tid.


Kommunalt vatten & avlopp?


Norrtälje kommuns planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har reviderats under våren 2018 och Sjöskogen omfattas inte av denna plan. Enligt tidigare planer indikerades möjlighet för fastighetsägare att bilda vattensamfällighet för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Detta är inte aktuellt för Sjöskogen.


Hem => Våra anläggningar => Dricksvatten