Om föreningen


2019.1.105

Hem => Om föreningen

Sjöskogens samfällighetsförening

organisationsnummer 717910-4927


Samtliga fastighetsägare i Sjöskogen är medlemmar i Sjöskogens samfällighetsförening  som styr och bedriver verksamhet enligt de stadgar som föreningen beslutat på årsstämman, stadgarna kan du se här (pdf) .


Vad är en samfällighetsförening?


Ofta bildar man en samfällighetsförening för att organisera skötsel av mark eller anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.


Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av stadgarna som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.


Vad gör då Sjöskogens samfällighetsförening?


Samfälligheten berör fastigheterna ISSJÖ 1:51-1:79 och 1:84 samt Västerlisa 6:48-6:83. Föreningen förvaltar även gemensamhetsanläggningen Västerlisa GA:1.


Som medlem i Sjöskogens samfällighetsförening betalar du en årlig avgift som går till att täcka de utgifter som föreningen har. Avgiften beslutades på årsstämman 2019 till 2500 kr, en höjning omm 500 kr som gjordes på grund av stormen Alfrida.  Inför årstämman 2020 måste ett nytt beslut tas. En räkning från föreningen brukar komma i juni.

Du betalar även en avgift till Tuvängens vägförening; en gemensam samfällighet som tar hand om samtliga grusade vägar längs Tuvängsvägen.