Medlemshandbok

Medlemshandbok för Sjöskogens Tomtsamfällighet i

Länna församling, Norrtälje kommun.

I denna medlemshandbok finns information som gäller regler och åtaganden för dig som är medlem i föreningen. Uppdaterad 2015-02-07

 

Allmän info

 

Vi som slagit ner våra bopålar inom Sjöskogens tomtområde har ju upptäckt eller om vi är nyinflyttade, kommer snart att finna, att man här på allra bästa sätt kan utnyttja fritiden. Mycket beror på den avkoppling och stimulans som ligger i möjligheten att syssla med det egna huset och tomten, träffa grannar och kompisar eller i att bara ströva omkring inom grönområdet, vistas vid stranden för sol och bad, fiska i sjön eller ge sig ut i de skogrika omgivningarna.

 

De 64 tomterna är omgivna av ett grönområde på ca 350 tusen kvadratmeter inom vilket det förekommer omväxlande Roslagsnatur nära strand och sjö. Sjöskogen var redan attraktivt som bosättningsplats under forntiden då land och hav möttes på en högre nivå. Flera minnesmärken, från Vikingatiden, vittnar om detta inom området. Omgivningarna var då som nu tidvis fyllda av bär, svamp och tillhåll för ”vilda” djur.

 

Samtliga ägare av sin fastighet i Sjöskogens Tomtsamfällighet är också ägare till de omgivande grönområdena och vattennätet. Detta kräver att alla medlemmar i föreningen måste göra vissa insatser. Enligt de stadgar som gäller för Sjöskogens tomtsamfällighet och denna medlemshandbok, ska vi tillsammans svara för skötsel och underhåll av marken och våra anläggningar inom området bla genom förtroende poster som beskrivs nedan men också att mangrant närvara vid städdagen.

 

Adresser och avgifter

 

Alla utgifter som belastar samfälligheten täcks genom avgifter från medlemmarna. Medlemsavgiften betalas av den ägare som står registrerad på lagfarten vid årsmötet. Det är viktigt att medlemsavgifter inbetalas i tid på Sjöskogens postgiro nr 88 81 32-8. Förseningsavgift utgår 7 dagar efter sista inbetalningsdag. Årsmötet beslutar om storleken på medlemsavgiften. Styrelsen har skyldighet att se till att det finns ett medlemsregister över samtliga medlemmar i föreningen. För att föreningens styrelse ska kunna upprätta detta krävs det att samtliga medlemmar lämnar in erfordliga kontaktuppgifter såsom adress, e-post samt telefonnummer Adressändringar meddelas omedelbart till styrelsens sekreterare. Vid flytt av medlemmar ska den tidigare medlemmen meddela ägarbyte till styrelsen. Vid ägarbyte är säljaren skyldig att meddela den nya ägaren vilka regler och rutiner som gäller i föreningen. Samt att meddela nya ägarens kontaktuppgifter till sekreteraren. Dessutom skall Tuvängens vägförening medddlas ägarbytet.

 

Arbetsdagar

 

För att de gemensamma arbetena inom Sjöskogen skall kunna bedrivas på bästa sätt finns tre gruppledare tillsatta på två år i taget. Dessa gruppledare ansvarar för att meddela styrelsen vad som behöver åtgärdas inom samfälligheten. Kallelse till arbetsdag uppsätts två veckor i förväg på anslagstavlan vid infarten till området och mailas även ut till de medlemmar som har e-post. Arbetsdagen ligger som regel i april och är obligatorisk. Ersättning utbetalas vid deltagande på arbetsdag. Styrelsen kan även kalla till fler arbetsdagar om föreningen så kräver. Information kommer även att presenteras på hemsidan under rubriken "På gång".

 

Vägar

 

Den totala väglängden inom området överstiger 2 km. Vägarna ses över av Tuvängens vägförening, där ska samtliga medlemmar i vår förening vara medlemmar. Vägföreningen ansvarar för vägplanering och att vägrens röjning sker samt under vinterhalvåret för plogning och sandning.

 

Alla medlemmar i vår förening är skyldiga att själva hålla sin del av diket rent från vegetation som gränsar till sin egen fastighet. Inom området förekommer ett stort antal barn för vilka trafiken utgör en påtaglig fara. På vissa ställen finns kurvor och backar eller skymd sikt på grund av vegetation. Det är därför viktigt att hastigheten begränsas till 30 km/tim. Längs hela Tuvängsvägen från Sjöändan till Sjöskogen råder nu rekommenderad hastighet på 30 km/tim.

Stranden

 

Stranden är en flitigt använd träffpunkt för t ex bad och picknick när sommarhettan dallrar eller då blankisen ligger på Länna kyrksjö.

 

Samfälligheten ansvarar för att badstranden fylls på med sand och röjer med jämna mellanrum de närmaste omgivningarna från buskage och besvärande vass. För att höja trivseln har rekommendationer utfärdats att hundar inte får vistas vid stranden samt att cyklar inte parkeras inom strandområdet.

 

Hushållsvatten

 

Vattentillgången och pumpkapaciteten inom området är vid normal förbrukning tillräckligt för de behov som medlemmarna har.

Dricksvattnet är av mycket god kvalitet enligt de kontroller som utförs vart tredje år enligt kommunens rekommendationer. Anläggningen är inte dimensionerad för att klara av att fylla upp en pool eller bevattning av gräsmattor, rabatter eller andra gröna partier inom tomtområdet. Föreningen har därför rekommenderat att vattenspridare inte får användas utom i särskilda fall t ex nyanlagd gräsmatta. Vid mycket svåra torrperioder eller annars då vattnet tryter kan styrelsen påkalla begränsning av vattenförbrukningen i området. Orsaken till det är att vi kan riskera att vattentäktens nivå sänks så pass mycket att vi kan få saltvattenintrång.

Tomtsamfälligheten ansvarar för skötsel av pumphus och gemensamma vattenledningar, dvs. ledningar fram till avstängningskran eller om denna ligger inne på tomtområde fram till tomtgräns. Fastighetsägaren ansvarar för att den egna avstängningskranen fungerar samt står för reparation och underhåll. Dessutom ansvara för fastighetens egna vattennät räknad från tomtgräns.

 

Fastighetsägaren avsvarar att skyndsamt åtgärda vattenläckage, om detta ej sker, äger styrelsen rätt att på fastighetsägarens bekostnad åtgärda läckan. Varje ägare är skyldig att markera sin avstängningskran med en skylt som även syns vintertid.

 

Bad och fiske

 

Under sommarhalvåret läggs det i en från stranden ansluten brygga och en badflotte ca 20 meter ut i vattnet. Det finns även en särskild badstrand (som passar såväl barn som äldre) som är begränsad av rep med flöten. Som säkerhetsåtgärd finns det även livbojar i området vid sjön. En livboj är placerad vid badbryggan, en vid stranden och en vid båtbryggorna. Livslängden på en livboj är ca 10 år och på själva linan 3-5 år. Dessa kontrolleras regelbundet. Enligt de prov som tagits av vattnet vid badbryggan har badvattnet med god marginal klarat gällande kvalitetskrav. Samfälligheten betalar fiskekort för Sjöskogens tomtägare med gäster gällande Länna- och Lisa sjöarna. Frågor rörande båtplatserna kan ställas till de av styrelsen utsedda ansvariga i båt sektionen (kontakta hamnkaptenen). Båtar får inte läggas på marken vid stranden utan de ska placeras på uppläggningsramper för vinterförvaring.

 

Båtar vid Båtbryggor i Länna sjön

 

Föreningen har två båtbryggor som ger 30 båtplatser. Båtplatser tilldelas av Hamnkaptenen under särskild flik på hemsidan. För att ha båt vid båtbryggan ställs vissa krav.

- Båt ska vara förtöjd i aktern med boj, ankare är inte tillräckligt, samt med fjädrande förtöjning i fören.

- Båt ska förtöjas så att skada inte sker på brygga eller intilliggande båt.

Det är båtägarens ansvar att dessa regler följs. Brott mot dessa kan innebära att båtägaren mister sin plats vid föreningens båtbryggor men även att ägare blir ersättningsskyldig vid skada.

Det är inte heller tillåtet ha ha sin båt liggandes vid stranden.

 

Sjöskogens grönområde

 

Två tredjedelar av Sjöskogen är allmänning. Från öster sluttar terrängen i terrasser ned mot sjön i norr. Längst i nordväst finns ett väl samlat skogsparti, däremellan förekommer omväxlande ängsmark med inslag av löv- och barrträd. För att bevara den genuina Roslagsnaturen har samfälligheten därför påtalat att träd inte får fällas eller grenar brytas inom området utan styrelsens godkännande. Kasta heller inte skräp som inte hör naturen till i vårt område. Alla hundägare uppmanas att ta reda på bajset efter sin hund. I övrigt gäller allemansrätten.

 

Anslagstavlan

 

Vid infarten till området finns en anslagstavla och postlådor till samtliga medlemmar och styrelse (föreningen äger alla postlådor). Det är viktigt att du som medlem håller koll på anslagstavlans anslag eftersom styrelsen sätter upp tex kallelser till samfällighetsstämma, arbetsdagar och protokoll från årsmöten. Även andra viktiga anslag kan finnas här som rör dig som medlem i föreningen.

Kom med dina förslag

 

I mångt och mycket utvecklas och lever samfälligheten utifrån de arbetsinsatser och idéer som kommer från de enskilda medlemmarna. Vi uppskattar att du för fram dina förslag beträffande områdets skötsel och insatser som bidrar till ökad gemenskap och trivsel. Detta kan göras med motioner till årsmötet (motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet), eller med skrivelser till styrelsen.

 

Styrelsen och gruppledarnas uppdrag

 

Styrelsen består av 3-5 ledamöter samt 2 suppleanter, av dessa väljs en ordförande, sekreterare och kassör.

 

Styrelsen utses på ordinarie samfällighetsstämma på två år. Vid stämman utses för samma period även två revisorer och en suppleant för granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper. Ordinarie samfällighetsstämma hålls varje år, iinnan juni månads utgång.

I styrelsen råder sekretess.

 

I föreningen finns även andra uppdrag, stämman utser personer till båtsektionen, gruppledare, vattengruppen, grannsamverkan, valberedning och festkommitté. Styrelsen och övriga uppdrag är ideella.

 

Arbetsuppgifter förtroendevalda i föreningen.

 

Styrelsen:

 

Ordföranden: Övergripande ansvar för verksamheten, årsmöte, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Kallar vid behov till styrelsemöten.

 

Sekreterare: Skriver protokoll vid möten. Uppdaterar medlemsregister och gör alla utskick. Handhar all dokumentation för samfälligheten. Ansvarar för anslagstavlan vid brevlådorna.

Kontaktar nya medlemmar och informerar om vår hemsida där information finns om vad som gäller i tomtsamfälligheten.

 

Kassör: Verkställer och redovisar alla in –och utbetalningar. Ansvarar för bokslut och budgetförslag.

 

Suppleanter: Ersättare för ordinarie ledamot samt specifika uppdrag.

 

Hamnkaptens ansvarsområden:

 

Övergripande ansvaret för upprättande av båtägarregister samt tillser att alla båtar är märkta med ägerns namn.

Kontakt:

hamnkapten@sjoskogen.com

 

Gruppledarnas ansvarsområden:

 

Övergripande ansvar för föreningens markområden samt arbetsdagar. Inom sitt ansvarsområde skriftligen meddela till styrelsen vad som behöver göras innan styrelsemötet inför den gemensamma städdagen. Gruppledaren registrerar vilka som deltagit med uppgift om kontonummer för utbetalning av ersättning. Gruppledare har rätt att göra inköp för upp till 500 kr utan styrelsens godkännande.

 

  • Område A Ansvar för A-vägen med omnejd inklusive badplats samt båda badbryggorna.

 

  • Område B Ansvarar för väg B och C med omnejd och båtuppläggningsplats.

 

  • Område C Ansvarar för vägarna D och E med omnejd samt båtbryggornas skötsel.

Borstar och räddningsmaterial ska finns vid bryggorna.

 

Vattengruppens ansvarsområden:

Ansvaret för att samtliga pumphus håller sådan standard att de fyller den funktion de har.

Ansvarar för att vattenprov tas med 3 års intervall i syfte att säkra vatten kvalitén.

 

Kontrollerar regelbundet att vattenläckor ej finns genom att på ”vattenfall.se” och se förbrukning.

 

Tillgång till vatten är så pass viktigt för vår samfällighet vill vi därför betona vattengruppens ansvar och befogenheter.

 

Vid läcka på det gemensamma vattennätet; har vattengruppen befogenhet att skyndsamt åtgärda läckan.

 

Vid läcka på enskilt vattennät; Vattengruppen tar kontakt med tomtägaren som skyndsamt ska ha åtgärdat felet.

Då så ej sker har vattengruppen att på fastighetsägarens bekostnad.

Vi rekommenderar att "Kalle Grävare" anlitas då han kan vårt vattennät. Mobil 0705-836721.

Grannsamverkans ansvarsområden:

 

Föreningen har ett antal namngivna kontaktpersoner.

Att hjälpas åt att hålla koll på vad som händer och sker i vårt område.

 

Detta ansvar innebär:

 

- att hålla kontakt med dina grannar för att kunna informera/hjälpa till vid behov. Vid avvikelse från det normala, kontakta i första hand din granne och rapportera även till någon av grannsamverkans kontaktombud.

 

- att vara observant och notera avvikande beteende från personer, fordon mm. Notera datum, tid, registreringsnummer, färg, signalement o dylikt och rapportera detta till grannsamverkans huvudkontaktombud.

 

- att hjälpas åt när inbrott, skadegörelse mm har inträffat

 

OBS! AGERA ALDRIG SJÄLV VID PÅGÅENDE INBROTT!!!

 

Vid akutsituation ring alltid 112.

I andra ärenden 114 14.

 

Valberedningens arbetsuppgifter:

 

Övergripande ansvaret att 1-2 månader innan årsmöte hitta tänkbara kandidater till samtliga ansvarsposter inom föreningen.

Festkommitté:

 

Midsommarfirande äger rum varje år vid festplatsen, den arrangeras och ansvaras av medlemmarna. Ansvaret alterneras för ett år i taget av samtliga vägområden i föreningen. Ansvarig väg tar av midsommarstångens gamla löv och ser till att boden vid festplatsen är städad efter midsommarhelgen.

 

Uppe i boden vid festplatsen finns tydlig information om vad som ska göras inför midsommarfirandet.

 

Alla medlemmar:

 

Vi har alla ett ansvar att området sköts på ett sådant sätt att vi alla ska trivas i vårt vackra Sjöskogen.

 

Behöver inte ta kontakt med respektive ansvarig om det är självklart hur man själv kan hjälpa till att ordna ett mindre problem/ärende. Tex rädda en båt som vattenfyllts eller slitit sig, eller rengöra bryggorna efter gässen.

 

 

WEBMASTER 2015-03-05